Ingrijpende veranderingen waar beloning centraal staat

Bexer adviseert organisaties bij ingrijpende veranderingen vanaf het uitdenken van de strategie tot en met implementatie. Op deze pagina lichten wij drie veelvoorkomende verandertrajecten toe waar beloning een centrale rol speelt.

Waar zou je meer over willen weten?

Daarnaast kunnen organisaties te maken krijgen met reorganisaties en personeelsreductie.

Bexer adviesbureau reorganisaties en verandertrajecten. Uit CAO stappen. Personeelsreductie. Verplichtstelling CAO, Bedrijfstakpensioenfonds (Bpf). Reward effectiveness. Optimalisatie loonkosten. Harmonisatie arbeidsvoorwaarden. Advies beloning en arbeidsvoorwaarden. Rewards and benefits consulting. Salaris, bonus, pensioen, benchmarking. Reorganisaties en verandertrajecten.

Van CAO naar arbeidsvoorwaardenregeling

In Nederland is al geruime tijd een trend te zien waarbij de manier waarop ondernemingen waarde toevoegen en hun geld verdienen sterk verandert. Bijvoorbeeld van productie naar design en R&D of van door mensen geleverde diensten naar digitale diensten.

Voorgaande heeft impact op een scala aan zaken. Er is echter vaak ook een belangrijke beloningscomponent. Ondernemingen die hun arbeidsvoorwaarden vrij traditioneel hebben ingericht merken dat dit gaat knellen en dat het bestaande beleid eerder hindert dan helpt.

In sommige gevallen is in een dergelijke situatie sprake van een CAO en kan de overstap naar een eigen arbeidsvoorwaardenregeling een goede oplossing zijn. Bijvoorbeeld omdat je het heft in eigen handen wenst te nemen, beloning beter wilt laten aansluiten bij de wensen van (individuele) medewerkers, of niet langer aparte regeling wenst voor management en de rest van de populatie.

In bepaalde gevallen is het niet mogelijk om voor de gehele onderneming een verandering door te voeren. In deze situaties is het vaak wel mogelijk om (een deel van) de medewerkers uit de CAO te halen en in plaats daarvan een eigen arbeidsvoorwaardenregeling te introduceren.

Verplichtstelling CAO/ Bedrijfstakpensioenfonds

Ben je benaderd door een bedrijfstakpensioenfonds of dreigt de organisatie te vallen onder de werkingssfeer van een cao? Een dergelijke situatie kan zich bijvoorbeeld voortdoen wanneer een groeiende organisatie op de radar komt van vakbonden, of als gevolg van een overname of wijziging in de bedrijfsactiviteiten. Bexer helpt je graag bij het bepalen van de mogelijkheden en te nemen acties.

Allereerst beoordelen wij óf er überhaupt sprake is van een aansluitingsrisico en of dit met terugwerkende kracht is. Vervolgens maken we voor het management inzichtelijk wat de risico’s en gevolgen zijn indien moet worden aangesloten bij een cao en/ of pensioenfonds. Onderdeel van deze analyse is een uiteenzetting van de mogelijke acties die genomen moeten of kunnen worden. Daar waar nodig staan wij ook stil bij damage control: voorkomen dat de gehele onderneming met terugwerkende kracht komt te vallen onder de verplichtstelling van de cao en/ of het pensioenfonds met alle financiële gevolgen van dien.

Veel cao’s moeten per artikel verplicht worden toegepast en kunnen daarom door medewerkers met succes worden afgedwongen bij de rechter. Het is dan ook zaak om in een vroeg stadium een gedegen analyse te maken van alle (mogelijke) gevolgen. Wij brengen in kaart wat de gevolgen voor de onderneming en de medewerkers zijn als er, ondanks verweer, een verplichting ontstaat om cao en/of bedrijfstakpensioenfonds te volgen.

Wij ondersteunen bij het analyseren van de ontstane situatie, het in kaart brengen van de mogelijke oplossingen en het uitvoeren hiervan. Doel is om de organisatie een beargumenteerde keuze te laten maken voor een te doorlopen route. Of dit nu is een bewuste aansluiting of het aangaan van de discussie, wij helpen je met deze afweging.

Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden

Binnen een onderneming gelden voor vergelijkbare of medewerkers in dezelfde functie soms andere arbeidsvoorwaarden. Vaak heeft dit een historische reden (overname, fusie).

Deze situatie is veelal niet ideaal en optimaal. Harmonisatie van deze arbeidsvoorwaarden kan in dit geval de volgende voordelen opleveren:

  • Het signaal aan medewerkers dat de onderneming nu echt als één nieuwe onderneming verder gaat waarbij er geen verschil is tussen medewerkers met dezelfde functie.
  • Meer waardering voor het arbeidsvoorwaardepakket door medewerkers en eventueel ook lagere kosten voor de onderneming.
  • Simpeler en beter uitlegbaar beloningsbeleid. Eenvoudiger beloningsbeleid is doorgaans ook onderhoudsvriendelijker.
  • Eerlijker en daarmee aantrekkelijker beloningsbeleid (geen groepen die zonder valide onderbouwing meer verdienen dan anderen).

Waar zou je meer over willen weten?

Bexer adviesbureau performance management, prestatie en beloning. Gebruik van/ afschaffen ratings, no ratings systeem, continue feedback, performance cyclus .Ontwerp bonus, LTI en sales incentives. Advies beloning en arbeidsvoorwaarden. Rewards and benefits consulting. Salaris, bonus, pensioen. Reorganisaties en verandertrajecten.

Lees meer over wanneer en hoe te harmoniseren.

Een diversiteit aan arbeidsvoorwaarden heeft vaak een historische reden. Denk bijvoorbeeld aan een opeenstapeling van beleidswijzigingen waarbij de zittende populatie langdurende garanties heeft gekregen. Andere situaties waarin harmonisatie van arbeidsvoorwaarden op zijn plaats is zijn bijvoorbeeld fusies, joint ventures en overnames.

Bexer benadert harmonisatievraagstukken met een brede blik, van salaris tot pensioen en van directie tot OR. Een harmonisatietraject is vaak complex en ingrijpend. Het Bexer-proces levert resultaat. We beginnen met een open mind en ontwikkelen strategieën die worden onderbouwd met feiten, data en kwantitatieve analyses. Vervolgens bepalen we de impact van beleidswijzigingen, nemen we belanghebbenden mee in de wijziging en zorgen we ervoor dat de Directie en HR onderbouwde keuzes maken. Een heldere richting voor de harmonisatie is slechts het begin. Bexer helpt vervolgens om de harmonisatie te implementeren. We weten dat een  harmonisatie een grote impact kan hebben op mensen. Een impact die verder gaat dan technisch inzicht in de wijziging van bonus, pensioen en leaseauto. We zijn een team samen met de klant en helpen dus met onderhandelen, communiceren en uitrollen.

Het Bexer proces

Bexer is een nieuwe speler op het gebied van belonen, arbeidsvoorwaarden en people analytics. Nieuw, maar toch met tientallen jaren ervaring zetten wij onze expertise graag in om onze klanten te ondersteunen bij het succesvol reorganiseren. Daarbij beginnen wij met het gezamenlijk vaststellen van de redenen om te reorganiseren (sense of urgency). Het is ontzettend belangrijk om de noodzaak scherp te hebben. Een duidelijke verhaallijn, gedragen door de Directie en ander management is een vereiste om medewerkers en sociale partners mee te krijgen in het proces.

Vervolgens begint de voorbereidende fase. We bepalen het juridisch kader. Hierbij kijken wij naar hoe arbeidsvoorwaarden op dit moment (juridisch) zijn overeengekomen en de rol van medewerkers, ondernemingsraad en vakbonden in het traject. Daarnaast stellen we vast wat de opties zijn om te reorganiseren, wat mag wel en wat mag niet, en ondersteunen we bij het bepalen van de impact op de medewerkers, de organisatie en het bedrijfsimago. In deze fase zullen we ook analyses uitvoeren en werksessies organiseren om de meest aantrekkelijke scenario’s op te stellen en de (financiële) impact per scenario te bepalen. Zodra alle opties op tafel liggen ondersteunen wij bij het maken en beargumenteren van keuzes. Met een duidelijke route en roadmap voorhanden stellen we vervolgens samen vast hoe de reorganisatie het beste gecommuniceerd kan worden aan alle belanghebbenden (“storyline”).

Na de voorbereidende fase begint het goedkeuringsproces. Afhankelijk van het traject dienen medewerkers, ondernemingsraad en/ of vakbonden met bepaalde onderdelen van de reorganisatie in te stemmen. Bexer kan ondersteuning bieden bij de gesprekken, onderhandelingen en communicatie.

Zodra de benodigde instemming verkregen is begint de implementatie. Mogelijk heeft de aankomende reorganisatie voor onrust gezorgd in de gelederen. In deze fase is heldere communicatie richting managers en medewerkers daarom essentieel. Bij een reorganisatie is individuele en gepersonaliseerde communicatie, inclusief impactberekeningen, vaak vereist om medewerkers helderheid te geven in de wijzigingen na reorganisatie.

Rogier Kerkhof
Rogier KerkhofPartner
Telefoon
+31 (0)6 5793 9491

Neem gerust contact met mij op, ik denk graag met je mee.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste nieuwe Bexer content zoals blogs, nieuwsbrieven, aankondigingen, uitnodigingen voor webinars of meetings en ander Bexer nieuws.

Inschrijven